14. Eigen taal

Wat is dit?

Over de inzet van de eigen taal als middel voor instructie is veel internationaal  onderzoek gedaan, vooral bij alfabetiseringsprogramma’s. Er zijn sterke aanwijzingen dat instructie in de moedertaal bij deze groepen cursisten ervoor zorgt dat zij hun tweede taal sneller leren.  Ook in Nederland maken enkele taalaanbieders gebruik van deze succesfactor bij verduidelijking en instructie. Zij doen dit door tolken of tweetalige docenten aan te stellen.

Wat betekent dit voor de cursist en het onderwijs?

Cursisten die in groepen zitten waarbij deze succesfactor toegepast wordt, merken dat de docent  hun moedertaal gebruikt bij de uitleg van lesonderdelen en bij de instructie daarvan. Ook kunnen cursisten vragen stellen in hun moedertaal. De docent kan er ook voor kiezen om korte persoonlijke gesprekken in de moedertaal te voeren en de cursisten in deze taal te stimuleren. Gaandeweg het traject wordt de moedertaal vervangen door het Nederlands.

Hoe wordt deze succesfactor gemeten?

De onderzoeker bekijkt in welke mate de moedertaal in de groep wordt gebruikt. Hij bepaalt of er verschillen te zien zijn tussen de eerste, tweede en derde observatie.